Na stiahnutie

 • Na stiahnutie

  Kompetencie v predškolskej edukácii, kľúčové kompetencie dieťaťa v MŠ, kompetenčný profil zamestnanca

  Kľúčové kompetencie na celoživotné vzdelávanie Európskeho referenčného rámca boli schválené na základe odporúčania Európskeho parlamentu a Rady Európy dňa 18. decembra 2006. Kľúčové kompetencie, uvedené v tomto dokumente sa stali východiskom pri vymedzení a konkretizovaní kompetencií dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania. Hlavným cieľom referenčného rámca je: 1. identifikovať a vymedziť kľúčové kompetencie potrebné na osobné uspokojenie, aktívne občianstvo, sociálnu súdržnosť a zamestnateľnosť v znalostnej spoločnosti, 2. podporovať prácu členských štátov tak, aby mali mladí ľudia na konci počiatočného vzdelania a odbornej prípravy rozvinuté kľúčové kompetencie, aby získali základ na ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast, aby boli ako dospelí schopní svoje kľúčové kompetencie rozvíjať a aktualizovať po celý svoj život, 3. poskytnúť európsky…

 • Na stiahnutie

  Kurikulum MŠ, Informatórium školy materskej, J.A.Komenský

  Pojem kurikulum: Kurikulum je súhrnná informácia o vzdelávacích zámeroch, hovorí komplexne o vyučovaní alebo o vzdelávacom procese a jeho dôležitých bodoch, o realizácii a výsledkoch. Prekračuje rámec učebných osnov a učebného plánu. Súčasťou kurikula sú informácie o učebných cieľoch, obsahu učiva, organizácii učiva, o vyučovacích a študijných metódach a prostriedkoch, o spôsobe kontroly a hodnotenia. Kurikulum odpovedá na otázky : koho, prečo, v čom, ako, kedy, za akých podmienok, s akými očakávaniami, budeme vzdelávať. Najvyšší kurikurárny dokument pre predprimárne vdelávanie je ISCED 0 Prierez kurikul od r. 1921 až po súčasnosť: 1921- Osnovy pre detské opatrovne slovenské 1946- Dočasný pracovný program pre detske opatrovne 1948- Praconý program pre materské školy (prvý…

 • Na stiahnutie

  Prečo je hra v predškolskom veku potrebná?

  Umožňuje dieťaťu sprostredkovane, hravou a nenásilnou formou spoznávať svet. Prostredníctvom hry všestranne rozvíja svoju osobnosť. Rozvíja sa hrubá aj jemná motorika, komunikačné zručnosti, kognitívne schopnosti, socioemocionálne zručnosti. Dieťa sa v hre realizuje, prostredníctvom hry napĺňa svoje potreby a túžby. Dieťa v predškolskom veku sa učí pozorovaním, napodobňovaním a priamou manipuláciou s predmetmi, čo mu hra umožňuje. Dieťa sa socializuje, učí sa predchádzať konfliktom a riešiť ich, posilňuje svoju osobnosť. Pri hre má dieťa možnosť experimentovať, objavovať, skúmať svet okolo seba, získava dobrý pocit zo zvládnutia činnosti rôzneho druhu. Pretože hra je pre dieťa najprirodzenejšia činnosť. Hrou sa dieťa rozvíja po všetkých stránkach celistvo (kognitívna, socio-emocionálna, psycho-motorická oblasť). Hra slúži tiež ako relaxácia, oddych . Podporuje sa emocionalita…