Na stiahnutie

Legislatíva v historickom kontexte, do roku 2008.

Zákon č. 95/1948 Zb. o základnej úprave jednotného školstva (školský zákon)

Právne, organizačne a ideovo zjednotil školstvo, uzákonil zásadu zriaďovania len štátnych škol. Jednotný školský systém zahŕňal aj materské školy pre „telesne a duševne zdravé deti“ od troch rokov, až do začiatku dochádzky do „národnej školy“. ( § 8 až § 12 cit. zákona) Zmenil sa názov „detská opatrovňa“ na názov „materská škola“. Základným dokumentom bol Pracovný program materskej školy (1948).  V I.. časti tohto programu je stanovený cieľ: „materská škola poskytuje v úzkej spolupráci s rodinou deťom vo veku od 3 rokov do času, keď začnú chodiť do národnej školy, výchovnú starostlivosť a zdravotnú a sociálnu ochranu“. Zriaďovateľom materských škôl mohla byť obec alebo závod.

Zákon č. 31/1953 Zb. o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov utvoril podmienky na novy obsah výchovy a vzdelávania a riešenie problému nekvalifikovanosti učiteľov. V materských školách sa používali záväzne normy Prechodné učebné osnovy pre materské školy (1953). Cieľom bolo vychovať všestranne rozvinutých, statočných a schopných ľudí, ktorých úsilie je zamerané na zveľaďovanie vtedajšej socialistickej spoločnosti. Obsah výchovy a vzdelávania tvorili telesná výchova, materinský jazyk a rozvíjanie poznania, výtvarná výchova a hudobná výchova. Učebné osnovy boli výdatnou pomocou pre učiteľov, ale boli predimenzované poznatkami. Spoluprácou širokého okruhu teoretikov i praktikov materských škôl vznikli Učebné osnovy pre materské školy (1955), kde v snahe oslabiť didaktické zameranie osnov, do obsahu pribudla mravná výchova ako samostatná zložka.

Podľa zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) boli predškolské zariadenia súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy, patrili medzi školské zariadenia. Predškolské zariadenia tvorili jasle, materské školy a spoločne zariadenia jasle a materské školy. Jasle boli určené pre deti od najútlejšieho veku do troch rokov, metodicky ich riadilo ministerstvo zdravotníctva, materské školy ministerstvo školstva.

Uznesenie ÚV KSČ „O úzkom spojení školy so životom a o ďalšom rozvoji výchovy a vzdelania v Československu“ malo vplyv na koncepciu dokumentu Osnovy výchovnej práce pre materské školy (1960). Cieľ poznačený ideológiou komunistickej výchovy zdôrazňoval okrem všestranného rozvoja dieťaťa, jeho osobitných schopnosti a záujmov, formovania charakteru,tiež kladenie základov kolektivizmu, socialistického vlastenectva, internacionalizmu a vytváranie predpokladov pre budúci svetový názor. Obsah bol diferencovaný pre deti mladšie a staršie, rozšíril sa o pracovnú výchovu.

Zákon . 186/1960 Zb. determinoval koncepciu nového dokumentu Program výchovnej práce v jasliach a v materských školách (1966). Vplyv školského zákona sa odrazil už v samotnom cieli predškolskej výchovy, ktorý bol orientovaný nielen na výchovu deti od najranejšieho veku do šesť rokov, ale aj ich primeranú prípravu do školy. Cieľ sa realizoval prostredníctvom obsahu telesnej výchovy, rozumovej výchovy, mravnej výchovy, pracovnej výchovy a estetickej výchovy. V prvej časti „Podklady pre výchovnú prácu v jasliach“ sú stanovené úlohy pre jasle, v nadväznosti sú v druhej časti úlohy pre tri vekové kategórie deti (3-4, 4-5 a 5-6 ročne deti). V predškolských zariadeniach sa používal ako pracovný materiál aj Vzorový program v predškolskej výchove (1975).

Prijatý zákon č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach rozšíril systém predškolských zariadení o detské útulky určené pre deti od dvoch rokov a spravidla do šesť rokov veku dieťaťa. Posilnil sa výskum v oblasti predškolskej výchovy, vypracovali sa nové základné pedagogické dokumenty, metodiky pre jasle a materské školy, nastal kvantitatívny i kvalitatívny rozvoj predškolských zariadení.

Negatívnym javom bol najmä vysoký počet detí v triede materskej školy a prvky ideológie spoločnosti v dokumentoch.

V roku 1978 bol Ministerstvom školstva SSR schválený Program výchovnej práce v jasliach a v materských školách ako dočasný program, v ktorom je cieľom predškolskej výchovy „zabezpečovať všestranný harmonický rozvoj deti od útleho veku do 6 rokov v súlade s ich vekovými možnosťami a osobitosťami tak, aby boli v šiestom roku svojho života schopné úspešne sa začleniť do sústavného vzdelávacieho procesu v základnej škole.“ (1978, s. 5) Okrem piatich výchovných zložiek sa program zmieňuje aj o problematike spolupráci jasieľ a materskej školy, s rodinou a verejnosťou, výchove k rodičovstvu, nadväznosti materskej školy a základnej školy, stanovuje úlohy pre 5-6 ročné deti v prípravnom oddelení a výchovu k dopravnej disciplíne. Obsah je členený podľa veku detí (vek 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 rokov).

Zákon č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení zákona č. 50/1984 Zb. vymedzil pôsobnosť jednotlivých stupňov národných výborov. Predškolské zariadenia zriaďovali a rušili miestne národné výbory so súhlasom okresných národných výborov, ale aj závody a družstva. Okrem štátnych materských škôl, boli aj závodné a družstevné.

Zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vymedzoval kompetencie jednotlivých stupňov riadenia. Vytvorila sa špecializovaná štátna správa v školstve (školská správa). Materské školy zriaďovala a rušila školská správa, zabezpečovala ostatné kompetencie vyplývajúce z cit. zákona.

Zákon č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach priniesol pozitívne zmeny: v poslaní materských škôl sa zvýraznila pedagogická funkcia, predškolské zariadenia boli začlenené medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, zanikli spoločne zariadenia „jasle a materská škola“ pre deti od jedného roka do troch rokov veku a detské útulky v malých obciach pre deti od dvoch do šesť rokov sa transformovali na materské školy. Predškolské zariadenia tvorili materské školy a špeciálne materské školy. Znížila sa hranica prijímania deti do materských škôl od dvoch rokov, stanovilo sa prednostné prijímanie detí od päť rokov, vytvorili sa podmienky pre integráciu zdravotne postihnutých deti, vznik neštátnych predškolských zariadení (súkromných, cirkevných, obecných).

Transformáciou detských útulkov na materské školy sa odstránilo znevýhodnené postavenie učiteľov detských útulkov, zánikom zariadení „jasle a materská škola“ sa odstránil dualizmus v riadení.

V nadväznosti na uvedený zákon vstúpila do platnosti vyhláška č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach, ktorá vytvorila humanejšie podmienky pre deti i učiteľov. Znížil sa počet na 20, 23 a 25 deti v triede v závislosti od ich veku, zaviedla sa integrácia zdravotne postihnutých deti, postupná adaptácia deti, posilnili sa kompetencie riaditeľa, konkrétne sa vymedzila pedagogická dokumentácia, zaviedla sa poradenská funkcia materskej školy, stanovil sa postup pri zriaďovaní a zrušovaní materskej školy.

Zmeny v oblasti riadenia nastali zákonom č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zanikli školské správy, vznikli odbory školstva a kultúry začlenené do integrovanej štátnej správy okresných úradov, ktoré zriaďovali a rušili materské školy a vykonávali ostatné kompetencie v zmysle cit. zákona.

Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sa preniesli kompetencie zo 79 okresných úradov na obce v oblasti zriaďovania a rušenia materských škôl, oblasti hospodárskeho a odborno-metodického riadenia, personálnej, majetkovo-právnej a kontroly. 1.1. 2002 začala realizácia prvej etapy reformy verejnej správy.

Druhá etapa reformy verejnej správy začala 1.1.2004 účinnosťou zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Posilnili sa kompetencie samosprávnych orgánov, originálne kompetencie obci k zriaďovaniu a rušeniu, financovaniu, prevádzkovaniu, personálnemu a materiálno-technickému vybaveniu materských škol. Po prvýkrát po roku 1990 sa zaviedlo odlišné riadenie (makroriadenie) materských škôl a základných škol, ale aj špeciálnych materských škol.

Pozitívne možno hodnotiť Nariadenie vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, v ktorom sa znížil úväzok priamej výchovnej činnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa materskej školy v elokovaných triedach mimo sídla riaditeľstva materskej školy, upravil sa aj úväzok zástupcu riaditeľa základnej školy s materskou školou. Vytvoril sa vačši priestor pre pedagogicke riadenie a vnútroškolsku kontrolu. Týždenný úväzok 28 hodín priamej práce s deťmi sa učiteľom materských škôl ponechal (takto bol upravený v roku 1994).

Na základe opatrenia Úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 8. marca 2004 „Doplnok obsahu civilnej ochrany detí v materských školách k Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách.“

V záujme posilnenia prípravy deti s odloženou školskou dochádzkou bol ministerstvom školstva schválený Rozvíjajúci program detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách (2005) Je spracovaný v troch oblastiach: perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálnoemocionálnej.

Vláda SR sa v roku 2006 v Programovom vyhlásení zaviazala, že podporí predškolskú prípravu detí. Posúdi vyňatie materských škôl zo zákona o školských zariadeniach a ich zaradenie do školského zákona ako prvý stupeň školského systému. Pracovná skupina menovaná ministrom školstva, s vedúcou skupiny PhDr. E. Pajdlhauserovou vypracovala návrh Koncepcia v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy schválený uznesením vlády SR č. 222 zo 7. marca 2007 k návrhu koncepcie v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy. (Pajdlhauserova, E., 2007)

V zmysle tohto uznesenia a realizácie záverov koncepcie nastali v oblasti materských škôl prevratne, pozitívne zmeny. Po prvýkrát v histórii školstva na území Slovenska tvoria materské školy sústavu škôl definovanú v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo priniesli tieto zmeny?

• Princípy, ciele, podmienky, obsah, formy a organizácia výchovy a vzdelávania stanovené v školskom zákone sa primerane vzťahujú aj na materské školy. Základné pojmy a školská terminológia sa zblížili s terminológiou predškolskej výchovy.

• Stanovil sa stupeň vzdelania aj pre materské školy. Poskytujú predprimárne vzdelanie, dokladom je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

• Zaviedlo sa dvojúrovňové vzdelávanie prostredníctvom povinného obsahu Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu.

• Zaviedla sa bezplatná predškolská výchova pre všetky deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Zákonom sa stanovili aj ďalšie podmienky neuhrádzania mesačného príspevku za dieťa v materskej škole.

• Znížil sa najvyšší počet detí na 20, 21 a 22 v triede materskej školy v závislosti od veku detí.

Podrobnosti o podmienkach, organizácii, prijímaní deti a ich počte pri rôznych aktivitách upravila vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

• Stanovil sa „triedny učiteľ“ v materskej škole, z čoho mu vyplýva aj finančné ohodnotenie z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

• Materské školy získali postavenie škôl v školskom systéme, vyššie docenenie v spoločnosti.

• Vytvorila sa možnosť čerpania finančných prostriedkov pre materské školy z podporných finančných programov Európskej únie (Európskych sociálnych fondov).

• Do tohto času sa ešte nesplnil bod 2 záverov k cit. uzneseniu vlády: Upraviť § 10 zákona č. 596/2003 Z. z., čím sa umožní štátu zriaďovať materské školy v osobitných podmienkach.

Zákon 245/2008 – zmeny ktoré prináša

Prijatie školského zákona významne ovplyvnilo postavenie materských škôl. Materské školy boli zaradené do sústavy škol ako jeden z druhov škôl poskytujúcich stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru

vzdelávania v materskej škole o čom získa aj doklad, osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Podľa tohto zákona sa výchova a vzdelávanie v materských školách uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu, ktorým je štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj deti v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individualnými a vekovými osobitosťami deti. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckých zariadeniach. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonny zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky; ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Školským zákonom sa znížili počty deti v triedach materskej školy, vytvorili sa vhodné legislatívne podmienky na prácu s deťmi so špecialnými výchovno-vzdelávacími potrebami. Podporila sa výchova a vzdelávanie deti s nadaním.V súlade so splnomocňovacím ustanovením § 19 školského zákona bola vydaná vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, ktorá bola po roku svojej účinnosti novelizovaná vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z. z. Vyhláška o materskej škole upravuje podrobnosti o spôsoboch organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

Zanechať odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *