• Na stiahnutie

  Legislatíva v historickom kontexte, do roku 2008.

  Zákon č. 95/1948 Zb. o základnej úprave jednotného školstva (školský zákon) Právne, organizačne a ideovo zjednotil školstvo, uzákonil zásadu zriaďovania len štátnych škol. Jednotný školský systém zahŕňal aj materské školy pre „telesne a duševne zdravé deti“ od troch rokov, až do začiatku dochádzky do „národnej školy“. ( § 8 až § 12 cit. zákona) Zmenil sa názov „detská opatrovňa“ na názov „materská škola“. Základným dokumentom bol Pracovný program materskej školy (1948).  V I.. časti tohto programu je stanovený cieľ: „materská škola poskytuje v úzkej spolupráci s rodinou deťom vo veku od 3 rokov do času, keď začnú chodiť do národnej školy, výchovnú starostlivosť a zdravotnú a sociálnu ochranu“. Zriaďovateľom materských…

 • Na stiahnutie

  Kompetencie v predškolskej edukácii, kľúčové kompetencie dieťaťa v MŠ, kompetenčný profil zamestnanca

  Kľúčové kompetencie na celoživotné vzdelávanie Európskeho referenčného rámca boli schválené na základe odporúčania Európskeho parlamentu a Rady Európy dňa 18. decembra 2006. Kľúčové kompetencie, uvedené v tomto dokumente sa stali východiskom pri vymedzení a konkretizovaní kompetencií dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania. Hlavným cieľom referenčného rámca je: 1. identifikovať a vymedziť kľúčové kompetencie potrebné na osobné uspokojenie, aktívne občianstvo, sociálnu súdržnosť a zamestnateľnosť v znalostnej spoločnosti, 2. podporovať prácu členských štátov tak, aby mali mladí ľudia na konci počiatočného vzdelania a odbornej prípravy rozvinuté kľúčové kompetencie, aby získali základ na ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast, aby boli ako dospelí schopní svoje kľúčové kompetencie rozvíjať a aktualizovať po celý svoj život, 3. poskytnúť európsky…

 • Na stiahnutie

  Kurikulum MŠ, Informatórium školy materskej, J.A.Komenský

  Pojem kurikulum: Kurikulum je súhrnná informácia o vzdelávacích zámeroch, hovorí komplexne o vyučovaní alebo o vzdelávacom procese a jeho dôležitých bodoch, o realizácii a výsledkoch. Prekračuje rámec učebných osnov a učebného plánu. Súčasťou kurikula sú informácie o učebných cieľoch, obsahu učiva, organizácii učiva, o vyučovacích a študijných metódach a prostriedkoch, o spôsobe kontroly a hodnotenia. Kurikulum odpovedá na otázky : koho, prečo, v čom, ako, kedy, za akých podmienok, s akými očakávaniami, budeme vzdelávať. Najvyšší kurikurárny dokument pre predprimárne vdelávanie je ISCED 0 Prierez kurikul od r. 1921 až po súčasnosť: 1921- Osnovy pre detské opatrovne slovenské 1946- Dočasný pracovný program pre detske opatrovne 1948- Praconý program pre materské školy (prvý…