Na stiahnutie

FUNKCIE PREDŠKOLSKÝCH INŠTITÚCIÍ

Materská škola

 • škola, ktorá podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej
 • rozvíja schopnosti a zručnosti
 • utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie
 • pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí
 • škola pre deti od 3 do 6 rokov

Primárnymi funkciami materskej školy sú edukačná a socializačná. V súčasností sa uplatňujú štyri funkcie, ktoré plní materská škola (Kostrub, 2003):

 • edukačná funkcia zabezpečovanie výchovy, vzdelávania, výcviku, učenia, rozvoj osobnosti dieťaťa a procesu výučby na odbornej a profesionálnej úrovni
 • kultúrna funkcia koordinovanie kultúrnych aktivít danej spoločností
 • kompenzačná funkcia korigovanie rozdielov, sociokultúrnych nevýhod a individuálnych  diferencií (hendikepov)
 • preventívna funkcia rešpektovanie nespôsobilosti a psychických ťažkostí dieťaťa
 • Funkcie materskej školy (Podhájecká)
 • Pedagogická
 • Poradenská
 • Diagnostická
 • Personalizačná
 • Interakčná
 • Socializačná
 • Kvalifikačná
 • Funkcie podľa  Koncepcie v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do ZŠ
 • Pedagická
 • Preventívna, diagnostická
 • Poradenská
 • Kultúrna a multikultúrna
 • Kompenzačná
 • Sociálna
 • Psychologická
 • Ekonomická

FORMY PREDšKOLSKEJ PRíPRAVY NA šKOLU

 • testy
 • Goppingenský neverbálny test školskej pripravenosti tento test sa používa na zisťovanie úrovne vývinu jednotlivých psychických procesov
 • Kernov test školskej zrelosti test bol zredukovaný z Kernových šiestich úloh: čmáranie t. j. ako písanie, obkreslenie skupiny bodov, piata a šiesta úloha predkladá simultánne vystihnutie (určenie množstva) na tri, ktoré kladú nároky na vyspelosť jemnej motoriky a koordinácie zraku a pohybu ruky. Schválena verzia používaná u nás obsahuje tri úlohy:
 • Kresba ľudskej postavy – podľa predstavy,
 • Napodobnenie písaného písma  – podľa predlohy
 • Obkreslenie skupiny 10 bodiek – podľa predlohy
 • Matějčekov test obkresľovania tvarov
 • Eldfeldtov reverzný test
 • Test Laterality – učiteľky v MŠ môžu pomerne nenáročným spôsobom získať základné informácie, či je dieťa ľavoruké, alebo pravoruké týmto testom (vkladanie korálkov do fľaše)
 • skúšky 
 • obrázkovo slovníková skúška
 • Goodenoughovej kresba postavy
 • programy
 • Program rozvoja reči (Reichelová)
 •  Program rozvoja samostatnosti detí (Kamenský)
 •  Program rozvoja produktívneho tvorivého myslenia (Zelina)
 • Rehabilitačný program určený deťom emocionálne a sociálne nespôsobilým pre školu (Hvozdík)
 • individuálny prístup

PREDŠKOLSKÉ INŠTITÚCIE V EURÓPSKOM KOTEXTE

 • výchova v rodine má veľa predností, ale odbornú a plánovitú výchovu s cieľavedomým postupom môže poskytnúť kvalifikovaná U v MŠ.
 •  Verejná predškolská výchova je v súčasnosti uznávaná takmer na celom svete. Obdobie rokov 1945-1986 znamenal u nás etapu, kedy vznikol ucelený, rozvinutý systém predškolskej výchovy
 • po roku 1989 ekonomický vývoj a úsporné opatrenia sa prejavili v znížení počtu predškolských zariadení, počtu detí a učiteliek
 • zariadenia do 3.rokov boli zrušené
 • zmenšili sa počty MŠ, u ktorých boli zriaďovatelia závody a družstvá
 • celková zaškolenosť klesla, školstvo stratilo veľa kvalifikovaných učiteliek
 • vysokoškolské štúdium predškolskej pedagogiky – od roku 1973/74 v Prešove a BA
 • odraz reformných návrhov má svoje negatíva i pozitíva. Pozitíva v tom, že sa pozornosť sústredila na vytvorenie podmienok na rozvoj každého dieťaťa, na tvorivú originálnu prácu učiteliek, zavádzanie alternatívnych prvkov do výučby. Za negatíva okrem finančných problémov absencia transformačnej koncepcie

Zanechať odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *