Na stiahnutie

  • Na stiahnutie

    Historický a súčasný kontext predškolskej pedagogiky

    Dejiny (história) pedagogiky patria do sústavy pedagogických vied. Predmetom ich skúmania je vývoj výchovno-vzdelávacej sústavy a pedagogickej teórie v rozličných obdobiach spoločenského vývoja. Každá jeho etapa je článkom nepretržitej reťaze, ktorá je so svojimi koreňmi zakotvená v minulosti a smeruje j budúcnosti. Jednu zo súčastí dejín pedagogiky tvoria dejiny predškolskej pedagogiky, ktoré skúmajú ako sa počas historického vývoja menila teória a prax rodinnej a inštitucionálnej výchovy detí od narodenia do 6-7 rokov. Dejiny predškolskej pedagogiky zahrňujú rozsiahlu oblasť skúmania. Zameriavajú sa hlavne na: Vzťah spoločnosti k dieťaťu v rozmanitých historických obdobiach, Ciele, obsah, metódy a organizáciu inštitucionálnej a rodinnej predškolskej výchovy, Funkciu predškolskej výchovy v rámci celoživotného vzdelávania, Úlohy a vzdelávanie učiteľky materskej školy, Výchova v prvotnopospolnej spoločnosti              Dozvedáme sa o nej len…