Na stiahnutie

 • Na stiahnutie

  HRA V TEORETICKOM A PRAKTICKOM KONTEXTE

  Terminologický a výkladový slovník predškolskej pedagogiky definuje hru ako druh činnosti, ktorý poskytuje zábavu, rozptýlenie, veselosť a uspokojenie. Je to spontánna činnosť, ktorá prináša radosť a je slobodným sebauplatnením človeka. Hra má veľký význam pre vnútorný a i spoločenský život dieťaťa. Je príťažlivá, pretože uspokojuje množstvo potrieb – senzorickú, kognitívnu, emocionálnu, potrebu sebautvárania a iné. Hra predstavuje zvláštnu funkciu ľudskej fantázie a križuje vedomé a nevedomé procesy, má komplexný charakter. Odborníci sa snažia vymedziť isté charakteristiky, ktoré by hru odlišovali od ostatných činností. Borecký (1982) považuje za podstatné črty, ktoré určujú štruktúru hry, týchto sedem charakteristík: Hranie je zmysluplné, ide o vnútorný zmysel, ktorý sa vyvíja v priebehu hry a konečnú podobu nadobúda až na jej vrchole. Hra je samoúčelná, čiže…

 • Na stiahnutie

  VZDELÁVANIE PREDŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV V HISTORICKOM, SÚČASNOM A BUDÚCOM KONTEXTE

  Učiteľstvo ako osobitné povolanie začalo vznikať už v otrokárskej spoločnosti. Najmä v období rímskeho cisárstva, kedy sa školy stávali významným nástrojom impéria, plnili učitelia dôležitú funkciu pri upevňovaní rímskeho otrokárskeho štátu. Preto ich do funkcie ustanovoval osobitný cisársky inšpektorát. Za feudalizmu bolo školstvo v Európe výhradnou doménou cirkvi, vyučovali na školách mnísi a kňazi. Až keď sa sieť latinských škôl a medzi nimi aj mestských škôl rozšírila, na vyučovaní sa podieľali čoraz viac aj takí, ktorým bolo učiteľské povolanie hlavným zamestnaním.             Vzdelávanie predškolských učiteľov na Slovensku delíme do niekoľkých etáp. Do roku 1939 sa učitelia predškolskej výchovy (detské opatrovne, stále detské útulky a letné detské útulky) vzdelávali podľa zákonného…

 • Na stiahnutie

  FUNKCIE PREDŠKOLSKÝCH INŠTITÚCIÍ

  Materská škola škola, ktorá podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej rozvíja schopnosti a zručnosti utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí škola pre deti od 3 do 6 rokov Primárnymi funkciami materskej školy sú edukačná a socializačná. V súčasností sa uplatňujú štyri funkcie, ktoré plní materská škola (Kostrub, 2003): edukačná funkcia zabezpečovanie výchovy, vzdelávania, výcviku, učenia, rozvoj osobnosti dieťaťa a procesu výučby na odbornej a profesionálnej úrovni kultúrna funkcia koordinovanie kultúrnych aktivít danej spoločností kompenzačná funkcia korigovanie rozdielov, sociokultúrnych nevýhod a individuálnych  diferencií (hendikepov) preventívna funkcia rešpektovanie nespôsobilosti a psychických ťažkostí dieťaťa Funkcie materskej školy (Podhájecká) Pedagogická Poradenská Diagnostická Personalizačná Interakčná Socializačná Kvalifikačná Funkcie podľa …