• Na stiahnutie

  Kognitívny vývin podľa Jeana Piageta

  Myšlienková činnosť je proces umožňujúci sprostredkované poznávanie, smerujúce od odhaľovania zjavnej stránky objektívnej reality k pochopeniu jej podstaty a kauzálnych vzťahov. Myslenie je najvyšším stupňom poznania. Je to najvyššia forma regulácie integrácie človeka s vonkajším prostredím. Táto regulácia je sprostredkovaná naučenými schémami, v ktorých sa uplatňujú vnemy, predstavy a pojmy. Myšlienková činnosť sa realizuje ako neustály tok, ktorý si neuvedomujeme. Uvedomujeme si až výsledky rozumových operácií. Myšlienková činnosť sa vyvíja od názorného k pojmovému mysleniu. Obsah pojmu myslenia zahŕňa dve zložky: imagináciu (asociačné snenie, desivé snenie, fantázia a pod.) a usudzovanie (chápanie, riešenie, tvorivé myslenie). Myšlienková činnosť úzko súvisí s rečovou činnosťou. Rečová činnosť je charakteristická iba pre medziľudskú komunikáciu. Jej základ tvorí 2. signálna…

 • Na stiahnutie

  DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA

  Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. novembra 1959 – OSN. Obsahujú 10 morálnych princípov, ktoré potvrdzujú, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.“ Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového, spoločenského alebo iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a morálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne.…

 • Na stiahnutie

  Legislatíva v historickom kontexte, do roku 2008.

  Zákon č. 95/1948 Zb. o základnej úprave jednotného školstva (školský zákon) Právne, organizačne a ideovo zjednotil školstvo, uzákonil zásadu zriaďovania len štátnych škol. Jednotný školský systém zahŕňal aj materské školy pre „telesne a duševne zdravé deti“ od troch rokov, až do začiatku dochádzky do „národnej školy“. ( § 8 až § 12 cit. zákona) Zmenil sa názov „detská opatrovňa“ na názov „materská škola“. Základným dokumentom bol Pracovný program materskej školy (1948).  V I.. časti tohto programu je stanovený cieľ: „materská škola poskytuje v úzkej spolupráci s rodinou deťom vo veku od 3 rokov do času, keď začnú chodiť do národnej školy, výchovnú starostlivosť a zdravotnú a sociálnu ochranu“. Zriaďovateľom materských…