Na stiahnutie

Kurikulum MŠ, Informatórium školy materskej, J.A.Komenský

Pojem kurikulum:

Kurikulum je súhrnná informácia o vzdelávacích zámeroch, hovorí komplexne o vyučovaní alebo o vzdelávacom procese a jeho dôležitých bodoch, o realizácii a výsledkoch. Prekračuje rámec učebných osnov a učebného plánu. Súčasťou kurikula sú informácie o učebných cieľoch, obsahu učiva, organizácii učiva, o vyučovacích a študijných metódach a prostriedkoch, o spôsobe kontroly a hodnotenia. Kurikulum odpovedá na otázky : koho, prečo, v čom, ako, kedy, za akých podmienok, s akými očakávaniami, budeme vzdelávať.

Najvyšší kurikurárny dokument pre predprimárne vdelávanie je ISCED 0

Prierez kurikul od r. 1921 až po súčasnosť:

1921- Osnovy pre detské opatrovne slovenské

1946- Dočasný pracovný program pre detske opatrovne

1948- Praconý program pre materské školy (prvý krát pojem materská škola)

1953- Dočasné pracovné učebné osnovy pre materské skoly

1955- Učebné osnovy pre materské školy

1960,1967,1975,1969 a 2008- Školske zákony

Terézia Brunswicková:

zriadila v roku 1828 v dome svojej matky v Budíne prvú detskú opatrovňu v rakúskej monarchii, v roku 1829 iniciovala založenie prvej detskej „opatrovne“ na SlovenskuBanskej Bystrici.              

 V roku 1830 zriadila dve materské školy v Bratislave na Vydrici na Valónskej ulici. O dva roky neskôr bola otvorená materská škola v Trnave. Jej zásluhou vznikli predškolské zariadenia aj vo Viedni, Mníchove a v Augsburgu.

Ján Amos Komenský, Informatórium školy materskej (schola infantiae), r.1965 Slovesné pedagogické nakladateľstvo Bratislava

Komenského Informatórium školy materskej, prvý spis z odboru predškolskej pedagogiky vôbec vo svetovej literatúre, je klasické dielo odbornej literatúry o predškolskej pedagogike. Ako príručka pre vychovávateľov najmenších detí nadväzuje na celkové poňatie výchovy, ako ho Komenský podal vo svojom spise Veľká didaktika.

Vo Veľkej Didaktike sa Komenský zaoberal všetkými otázkami výchovy, počínajúc cieľom výchovného pôsobenia, podmienkami, v ktorých sa výchova uskutočňuje, až po prostriedky výchovného pôsobenia. Vytvoril tak ucelenú sústavu pedagogickú, ktorej súčasťou bola aj ucelená sústava škôl. V nej na prvom miesta bola škola materského lona, na ňu nadväzovala škola národná, ktorá mala byť v každej obci, z nej nadaní žiaci odchádzali do väčších miest na školu latinskú a tí najnadanejší odchádzali do hlavného mesta na akadémiu, vysokú školu určenú pre prípravu učencov, lekárov, právnikov adť.

Informatórium podáva rozbor všetkých  najdôležitejších otázok predškolskej výchovy. Najprv je v ňom odôvodnená nevyhnutnosť výchovnej starostlivosti o deti od narodenia. V skutočnosti ide Komenskému o to, aby si vychovávateľ bol vedomý, že to ako sa dieťa prirodzene oboznamuje so svetom, tvorí predpoklad pre ďalšie vzdelanie, a že tento styk s vecami a javmi je možné ovplyvňovať tak, aby dieťa bolo pripravené na školské vyučovanie, ktorého je predškolské vzdelania predohrou.

Preto sa v Informatórium zaoberá cvičením rozumu, cvičením v činoch a prácach, v mravoch a cnostiach. Informatórium nielenže je prvým spisom o predškolskej výchove, ale ako prvý a na dlhý čas jediný začleňuje výchovu najmenších do celej výchovnej sústavy. Štúdium Informatória J. A. Komenského nie je len úctou k mysliteľovi, ktorý sa ako prvý systematický zaoberal predškolskou výchovou. Zoznámenie sa s týmto dielom nám ešte dnes pomáha nazrieť do hlbokých a zložitých otázok výchovy.

Pre jazyk Komenského je charakteristická záľuba v široko rozvinutých súvetiach, ktorými dramaticky vyjadruje svoje myšlienky. Od druhej polovice 11.stor. začal vzrastať záujem o tento Komenského spis. To preto, že rástla potreba starať sa o deti robotníckych matiek, ktoré boli vždy viac a viac zamestnávané v priemysle.

Ján Amos Komenský

        / 1592 – 1670 /

Životopis:  Žil na prelome dvoch období stredoveku a novoveku.                                        Narodil sa 28. marca 1592 r. miesto jeho narodenia nie je známe. J. A Komenský používal priezvisko Komenský – latinský Comenius, to by mohlo svedčiť, že jeho rodiskom bola dedinka Komňa. O jeho detstve nevieme skoro nič. Najprv mu zomrel otec potom matka.  J. A. Komenský už v tom období vedel čítať a vzdelával sa na bratskej škole. Štúdium končí po troch rokoch. V r. 1611 sprevádzal šľachtického mladíka na vysokoškolské bohoslovecké štúdium na teologickú fakultu do Heidelberku.

Na jar 1614 r. sa vracia späť do Prahy a na Moravu ( stáva sa učiteľom na bratskej škole v Přerově). Po vysvetlení za kňaza r. 1618 sa žení a odchádza ako kazateľ do fulneku. Tam pôsobí ako kňaz, ale aj ako učiteľ.

Po bitke na Bielej hore sa obracia hnev na nekatolíckych kňazov a teda aj proti nemu. J.A.K opúšťa svoju tehotnú ženu a dieťa. Ukrýva sa na panstve v Brandyse nad Orlicou, kde dostáva správu o smrti svojej ženy a deťoch, kt. podľahli moru. V tomto období začína písať „Labyrint světa a raj srdca“ = kritizuje v ňom súčasný svet

Dodnes aktuálne diela: Didaktika, Informatórium školy materskej (kniha pre rodičov), Brána jazykov otvorená ( učebnica latinčiny, ktorá ho preslávila na celom svete, preložil ju do niekoľkých jazykov). Na pozvanie anglického parlamentu cestuje J.A.K. v r. 1641 do Anglicka, kde predkladá parlamentu plány ako vyviesť ľudstvo z vojnového zmätkov. K uskutočneniu jeho plánu nedošlo. Prijíma hneď pozvanie do Švédska, aby tam reformoval školstvo.

      DIDAKTIKA

Obohatil ju kapitolami, ktoré sa zaoberali organizáciou školy, systému škôl a podľa veku detí od narodenia – 24.rokov.Ako prvý zaradil MŠ ako sústavnú výchovnú starostlivosť o najmenších v rodine. Preložil ju do latinčiny, prepracoval a doplnil a tak vznikla Veľká Didaktika, stála sa najslávnejším a najcennejším jeho dielom. Didaktiku písal českým jazykom, lebo ju písal pre svoj národ. V tomto diele riešil otázku novej výchovy. Vzdelávanie má pomáhať hľadať zmysel života. Dokončil ju vo vyhnanstve v Lešne, chcel ju uplatniť ako súčasť veľkého plánu na obrodu národnej výchovy v r. 1631 -32, keď švédsko-saské vojská prenikli do Prahy.

INFORMATÓRIUM ŠKOLY MATERSKEJ

V prvých kapitolách odôvodňuje potrebu výchovy detí od najútlejšieho veku do 6 rokov. Rodičom majú byť deti drahšie ako striebro, zlato alebo iné drahé drahokamy. U detí sa ma vypestovať zbožnosť, mravnosť, cnosť a vedomosti potrebné pre život. V 4. Kapitole hovorí o cestách akými máme mládež viesť. Dáva rady budúcim matkám, čo majú robiť, ako sa o seba starať. Hovorí o jedlách pre detí v jednotlivých obdobiach, ako vychovávať detí v poriadku. „ Čím viac dieťa behá,, hraje sa, pracuje tým lepšie spí, tým lepšie rastie“ Rodičia sa majú starať tak o dieťa aby malo dosť radosti.

Zanechať odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *