• Na stiahnutie

    FUNKCIE PREDŠKOLSKÝCH INŠTITÚCIÍ

    Materská škola škola, ktorá podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej rozvíja schopnosti a zručnosti utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí škola pre deti od 3 do 6 rokov Primárnymi funkciami materskej školy sú edukačná a socializačná. V súčasností sa uplatňujú štyri funkcie, ktoré plní materská škola (Kostrub, 2003): edukačná funkcia zabezpečovanie výchovy, vzdelávania, výcviku, učenia, rozvoj osobnosti dieťaťa a procesu výučby na odbornej a profesionálnej úrovni kultúrna funkcia koordinovanie kultúrnych aktivít danej spoločností kompenzačná funkcia korigovanie rozdielov, sociokultúrnych nevýhod a individuálnych  diferencií (hendikepov) preventívna funkcia rešpektovanie nespôsobilosti a psychických ťažkostí dieťaťa Funkcie materskej školy (Podhájecká) Pedagogická Poradenská Diagnostická Personalizačná Interakčná Socializačná Kvalifikačná Funkcie podľa …

  • Na stiahnutie

    Historický a súčasný kontext predškolskej pedagogiky

    Dejiny (história) pedagogiky patria do sústavy pedagogických vied. Predmetom ich skúmania je vývoj výchovno-vzdelávacej sústavy a pedagogickej teórie v rozličných obdobiach spoločenského vývoja. Každá jeho etapa je článkom nepretržitej reťaze, ktorá je so svojimi koreňmi zakotvená v minulosti a smeruje j budúcnosti. Jednu zo súčastí dejín pedagogiky tvoria dejiny predškolskej pedagogiky, ktoré skúmajú ako sa počas historického vývoja menila teória a prax rodinnej a inštitucionálnej výchovy detí od narodenia do 6-7 rokov. Dejiny predškolskej pedagogiky zahrňujú rozsiahlu oblasť skúmania. Zameriavajú sa hlavne na: Vzťah spoločnosti k dieťaťu v rozmanitých historických obdobiach, Ciele, obsah, metódy a organizáciu inštitucionálnej a rodinnej predškolskej výchovy, Funkciu predškolskej výchovy v rámci celoživotného vzdelávania, Úlohy a vzdelávanie učiteľky materskej školy, Výchova v prvotnopospolnej spoločnosti              Dozvedáme sa o nej len…