• Na stiahnutie

  Prečo je hra v predškolskom veku potrebná?

  Umožňuje dieťaťu sprostredkovane, hravou a nenásilnou formou spoznávať svet. Prostredníctvom hry všestranne rozvíja svoju osobnosť. Rozvíja sa hrubá aj jemná motorika, komunikačné zručnosti, kognitívne schopnosti, socioemocionálne zručnosti. Dieťa sa v hre realizuje, prostredníctvom hry napĺňa svoje potreby a túžby. Dieťa v predškolskom veku sa učí pozorovaním, napodobňovaním a priamou manipuláciou s predmetmi, čo mu hra umožňuje. Dieťa sa socializuje, učí sa predchádzať konfliktom a riešiť ich, posilňuje svoju osobnosť. Pri hre má dieťa možnosť experimentovať, objavovať, skúmať svet okolo seba, získava dobrý pocit zo zvládnutia činnosti rôzneho druhu. Pretože hra je pre dieťa najprirodzenejšia činnosť. Hrou sa dieťa rozvíja po všetkých stránkach celistvo (kognitívna, socio-emocionálna, psycho-motorická oblasť). Hra slúži tiež ako relaxácia, oddych . Podporuje sa emocionalita…

 • Na stiahnutie

  HRA V TEORETICKOM A PRAKTICKOM KONTEXTE

  Terminologický a výkladový slovník predškolskej pedagogiky definuje hru ako druh činnosti, ktorý poskytuje zábavu, rozptýlenie, veselosť a uspokojenie. Je to spontánna činnosť, ktorá prináša radosť a je slobodným sebauplatnením človeka. Hra má veľký význam pre vnútorný a i spoločenský život dieťaťa. Je príťažlivá, pretože uspokojuje množstvo potrieb – senzorickú, kognitívnu, emocionálnu, potrebu sebautvárania a iné. Hra predstavuje zvláštnu funkciu ľudskej fantázie a križuje vedomé a nevedomé procesy, má komplexný charakter. Odborníci sa snažia vymedziť isté charakteristiky, ktoré by hru odlišovali od ostatných činností. Borecký (1982) považuje za podstatné črty, ktoré určujú štruktúru hry, týchto sedem charakteristík: Hranie je zmysluplné, ide o vnútorný zmysel, ktorý sa vyvíja v priebehu hry a konečnú podobu nadobúda až na jej vrchole. Hra je samoúčelná, čiže…

 • Na stiahnutie

  VZDELÁVANIE PREDŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV V HISTORICKOM, SÚČASNOM A BUDÚCOM KONTEXTE

  Učiteľstvo ako osobitné povolanie začalo vznikať už v otrokárskej spoločnosti. Najmä v období rímskeho cisárstva, kedy sa školy stávali významným nástrojom impéria, plnili učitelia dôležitú funkciu pri upevňovaní rímskeho otrokárskeho štátu. Preto ich do funkcie ustanovoval osobitný cisársky inšpektorát. Za feudalizmu bolo školstvo v Európe výhradnou doménou cirkvi, vyučovali na školách mnísi a kňazi. Až keď sa sieť latinských škôl a medzi nimi aj mestských škôl rozšírila, na vyučovaní sa podieľali čoraz viac aj takí, ktorým bolo učiteľské povolanie hlavným zamestnaním.             Vzdelávanie predškolských učiteľov na Slovensku delíme do niekoľkých etáp. Do roku 1939 sa učitelia predškolskej výchovy (detské opatrovne, stále detské útulky a letné detské útulky) vzdelávali podľa zákonného…